ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೊಠಡಿ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಫೋಟೋ